OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej przy ulicy Długiej 14, 32-607 Polanka Wielka, gwarantujące zgodność
z krajowymi unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Polance Wielkiej w skład, którego wchodzi:

  1. Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej
  2. Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej.
    Dane zanonimizowane nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

Zasady przestrzegane przy przetwarzaniu danych osobowych
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Zespół Szkolno-Przedszkolny przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby której dane dotyczą.


II. Ograniczenie celu
Placówka zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (na podstawie przepisów związanych z działalnością edukacyjno-wychowawczą – prawo oświatowe) i na podstawie zgody. Zespół nie przetwarza dalej tych danych w sposób niezgodny z tymi celami.


III. Minimalizacja danych
Przetwarzane są tylko takie dane osobowe, które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania,
a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.


IV. Ograniczenie przechowywania
Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane zgodnie z okresem przewidzianym w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


V. Prawidłowość danych
Zespół Szkolno-Przedszkolny zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Jednostka podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.


VI. Integralność i poufność
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
VII. Prawa podmiotów danych
Placówka respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.


VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Zespół Szkolno-Przedszkolny wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.


IX. Domyślna ochrona danych
Zespół Szkolno-Przedszkolny wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.


X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.


XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.


XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej w zakładce: RODO/Administrator i Inspektor Ochrony Danych.