Regulamin świetlicy szkolnej

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:           

1.    Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

2.    Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3.    Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwych postaw społeczno – moralnych.

4.    Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

5.    Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu,
wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

6.    Wyrabianie nawyków prowadzenia zdrowego trybu życia.

7.    Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

8.    Wspomaganie domu rodzinnego w opiece i wychowaniu dzieci.

II. Założenia organizacyjne

1.      Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie dojeżdżający oraz ci,  którym rodzice 
ze względu na czas pracy nie mogą zapewnić opieki.

2.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych liczących do 25 osób.

3.      Zgłoszenie dziecka przez rodziców poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia na świetlicę jest równoznaczne z zapisem.

Karta Zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:

– imię i nazwisko uczestnika,

– czas przebywania ucznia na świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia,

– pisemna zgoda rodziców o samodzielnym powrocie do domu lub informacje o osobach  
  odbierających dziecko ze świetlicy

4.      Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00.

5.      Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy
z powodu nieobecności nauczyciela (w przypadku doraźnych zastępstw).

6.      Udział w zajęciach uczniów zapisanych na świetlicę jest obowiązkowy i odnotowywany 
w dzienniku zajęć.

7.      Dziecko jest zwolnione z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodzica lub odebrane osobiście.

8.      W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do poinformowania 
o tym wychowawcę świetlicy.

9.      Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

10.  W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor.

III. Warunki korzystania ze świetlicy

Wychowankowie powinni:

1.    Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one
z planu zajęć.

2.    Nie wychodzić z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalać się od grupy 
w czasie zabaw na boisku szkolnym.

3.    Używać form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.

4.    Przestrzegać zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania.

5.    Nie przeszkadzać koleżankom, kolegom i nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć 
i w czasie odrabiania prac domowych.

6.    W czasie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchać, nie przerywać i nie oceniać wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawcy.

7.    Dbać o estetyczny wygląd sali, nie niszczyć sprzętu, gier.

8.    Po skończonych zajęciach, zabawie uporządkować swoje otoczenie.

9.    Stosować się do próśb i poleceń wychowawcy.

Uwaga!

·       uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela
– opiekuna świetlicy,

·       opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

IV. Zachowanie dzieci na zajęciach

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
  • pochwały ustnej,
  • nagrody rzeczowej,
  • wpis pochwały do klasowego zeszytu uwag i pochwał.
 1. Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
  • upomnienie ustne,
  • ostrzeżenie w obecności grupy,
  • wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania,
  • wpis uwagi do klasowego zeszytu uwag i pochwał.