„Razem przeciwko agresji i uzależnieniom – żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi”

W roku szkolnym 2014/2015 wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystępuje do  szkolnego programu profilaktycznego:

„Razem przeciwko agresji i uzależnieniom – żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi”

Program realizowany będzie w klasach I-VI, a jego podstawowy cel to ograniczenie wśród uczniów niepożądanych społecznie zachowań – agresji i przemocy, a ponadto rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz uczenie i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych a przede wszystkim asertywnych w kontekście dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne.

Główne cele programu to:

· zapobieganie agresji, przemocy i uzależnieniom wśród uczniów

· podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole

· wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją (asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów) oraz wyrobienie gotowości do niesienia pomocy ofiarom przemocy,

· ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,

· rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,

· nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach,

· zapoznanie uczniów, rodziców z różnymi formami agresji,

· monitoring zjawiska agresji i przemocy w szkole,

· wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania z przemocą,

· ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,

· motywowanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, rozwijającym zainteresowania, propagujących aktywne formy spędzania czasu wolnego,

· kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu

· uwrażliwienie rodziców na wszechobecność jawnych i ukrytych wzorów niewłaściwych zachowań w ofertach kulturowych kierowanych do dzieci.

2. Osoby współpracujące przy realizacji programu:
– koordynator projektu – p.Beata Nowak , p.Beata Borowczyk
– pedagog szkolny – p. Katarzyna Filip, nauczyciele, opiekunowie SU
– wychowawcy klas I – VI

3. Adresaci programu: uczniowie klas I – VI, nauczyciele, rodzice.

4. Termin realizacji: listopad 2014r – maj 2015 r.

5. Formy realizacji programu:

• konkursy wśród uczniów klas IV – VI nawiązujące do hasła i celów programu:

– wykonanie plakatów ph. „W SZKOLE CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”,

– wykonanie prezentacji informacyjnej z wykorzystaniem programu Power Point ph. „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY!”,

– hasła reklamowe propagujące pozytywne zachowania

– rymowanki lub wiersze na temat zachowań asertywnych ph. „AGRESJI MÓWIMY NIE !”,

– „DWUNASTU WSPANIAŁYCH” – UKAZANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW OSOBOWYCH I WARTOŚCI WAŻNYCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA” – wybór spośród każdego zespołu klasowego jednego laureata, czyli osobę która cieszy się szacunkiem i jest wzorcem godnym do naśladowania,

– przepis na „Prowadzenie zdrowego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od substancji uzależniających” – konkurs wśród uczniów klas IV – VI,

– „Zdrowy styl życia” – dekalog – konkurs dla uczniów klas I-III

– festiwal sportu pod hasłem „DUŻO WRAŻEŃ, DUŻO MOCY, BAW SIĘ Z NAMI BEZ PRZEMOCY”

– przedstawienia profilaktyczne prowadzone przez Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO,

• zajęcia edukacyjne:

– zajęcia prowadzone przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach I – VI nawiązujące do celów programu

– zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V i VI,

– zajęcia z pedagogiem szkolnym dotyczące profilaktyki uzależnień

• realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

• ankieta przeprowadzona wśród uczniów na temat złości, agresji i przemocy,
• wykonanie przez uczniów klasy IV – VI gazetki informacyjnej „Razem przeciwko agresji – żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi”,
• prelekcje dla rodziców podczas zebrań klasowych (wg opracowanego przez koordynatora scenariusza, wykorzystanie materiałów przygotowanych przez pedagoga),

• opracowanie klasowych kodeksów asertywnego postępowania,

• przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego kampanii informacyjnej na temat: skutków niewłaściwego zachowania w świetle prawa karnego i szkolnego, zjawisk przemocy w środowisku szkolnym i domowym

6. Podsumowanie programu:
– happening adresowany do społeczności szkolnej połączony z zawodami sportowymi i przedstawieniem inscenizacji „Razem przeciwko agresji – żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi”