REALIZACJA IX EDYCJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ

Rok szkolny 2014/2015

 Temat: Nasze zdrowie – wspólne dobro!

Cel ogólny:

–           poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Cele szczegółowe:

–           pogłębienie wiedzy na temat zasad prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się, znaczenia aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie,

–           kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną,

–           wdrożenie zasady odpowiedzialności za własne zdrowie

–           zwiększenie zainteresowań uczniów problematyką zdrowotną poprzez samodzielne planowanie pracy i realizację zadań.

Metody i formy prowadzenia zajęć:

–           metody podające: pogadanka, prelekcja, objaśnienie,

–           metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów,

–           metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia,

–           formy prowadzenia zajęć: zbiorowa, grupowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

–           poradniki dla nauczycieli,

–           foldery dla uczniów,

–           scenariusze zajęć,

–           plakat „Piramida zdrowia”,

–           internetowa interaktywna strona edukacyjna.

Osoby współpracujące przy realizacji projektu:

– koordynator projektu – p.Beata Nowak, p.Beata Borowczyk
– pedagog szkolny – p. Katarzyna Filip

– nauczyciele wychowania fizycznego

– opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
– wychowawcy klas I – VI

Adresaci projektu: uczniowie klas IV – VI, nauczyciele, rodzice.


Termin realizacji:
 grudzień 2014r  – czerwiec 2015 r.

 

HARMONOGRAM ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

 

PRZYGOTOWANIE

 

Lp. Zadanie

 

Termin Odpowiedzialni Forma realizacji Uwagi

1.

Jak zrealizować w szkole projekt?

grudzień

zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu

przekazanie informacji podczas zebrania Rady Pedagogicznej

burza mózgów

 

BLOK: NASZE ZDROWIE – WSPÓLNE DOBRO!

 

Lp. Zadanie

 

Termin Odpowiedzialni Forma realizacji Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

„Ulubiona zdrowa potrawa świąteczna”

Poinformowanie rodziców

o przystąpieniu szkoły do programu ”Trzymaj formę!”.

Czy wiesz co jesz?

Czy wiesz co kupujesz?

Co to jest GDA?

Indeks Sprawności Fizycznej  zaproponowany przez K. Zuchorę

„Śmietnik w mojej głowie”

„Dlaczego Fast food jest niezdrowy”-

Wpływ odżywiania i stylu życia na kondycję organizmu

Recepta na zdrowie:

– piramida zdrowia,

– zaburzenia stanu

   zdrowia

– wiersze o tematyce sportowej

Zakładamy ogródek warzywny.

Sposoby aktywnego wypoczynku.

„Moja rodzina trzyma formę” – kolaż gazetowy.

Kupuję – bo to zdrowe!- tydzień zdrowej żywności.

„Napojom energetyzującym mówię NIE!”.

Mała porcja ruchu.

Turniej tenisa stołowego i badmintona.

Zakręcone dzieciaki – zabawy z hula-hop

Sobotnie rajdy w plenerze

Ścieżka zdrowia

„Witaminy i mikroelementy w naszej diecie”

„Dużo wrażeń, dużo mocy, baw się z nami bez przemocy”

grudzień

styczeń

styczeń/luty

styczeń/luty

styczeń

luty

luty

styczeń

marzec

marzec

luty/marzec

kwiecień/maj

maj

styczeń –czerwiec

wg planów

wg planu

styczeń –czerwiec

maj/czerwiec

czerwiec

A. Mitera, A. Korfel (SU)

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

wychowawcy klas IV – VI-tych

K. Krawczyk,

T. Borowiecki

B. Nowak, B. Borowczyk, nauczyciel informatyki

B. Nowak, B. Borowczyk

B. Nowak, B. Borowczyk

uczniowie klas IV, V i VI-tych,

B. Nowak, B. Borowczyk, wychowawcy

B. Borowczyk

K. Filip (opiekunowie świetlicy)

uczniowie klas V i VI-tych

B. Nowak, B. Borowczyk

B. Nowak

właściciel sklepiku szkolnego

B. Nowak, B. Borowczyk

nauczyciele i uczniowie

K. Krawczyk, opiekunowie SU

K. Krawczyk

opiekunowie SKKT

B. Nowak, B. Borowczyk,

K. Filip, K. Krawczyk, T. Borowiecki, nauczyciele

B. Nowak, B. Borowczyk,

K. Filip, K. Krawczyk, T. Borowiecki,

konkurs

zebranie z rodzicami

strona internetowa szkoły

prelekcje, warsztaty

test

projekcja filmów edukacyjnych

prezentacja multimedialna

spotkanie uczniów z pielęgniarką,

konkursy, gazetki informacyjne

ekspozycja

gazetki tematyczne

konkurs plastyczny

sprzedaż owoców w sklepiku szkolnym

wykonanie ulotek lub plakatów

gimnastyka śródlekcyjna

konkurs

konkurs

wycieczki

szkolne podchody – konkurs międzyklasowy

rywalizacje sportowe w połączeniu z zadaniami dotyczącymi zasad prawidłowego odżywiania

 

PODSUMOWANIE:

–           sprawozdanie z realizacji projektu

–           ekspozycja prac uczniów

–           ogłoszenie wyników konkursów

–           zamieszczenie informacji z realizowanych działań na stronie internetowej szkoły

Przewidywane efekty:

– zmiana postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem.

– umiejętność korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

– kształcenie nawyku dbania o swoją sprawność fizyczną poprzez wypoczynek czynny i umiejętność jego

planowania.

– kształcenie nawyków dzielenia się nabytą wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi