Rajd rowerowy

 RODZINNY RAJD ROWEROWY

6 czerwca 2015 r. odbędzie się V Rodzinny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

W rajdzie może wziąć udział każdy chętny posiadający sprawny rower.
Niepełnoletni uczestnik bierze udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej.

Koszt udziału w rajdzie wynosi 15 zł (koszulka, ubezpieczenie). Karty zgłoszenia oraz opłatę należy składać w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej ul. Długa 14 do dnia 28 maja 2015r.

Przewidywany harmonogram V Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

–            10.00 – 12.50  start Park Rekreacyjny, przejazd I etapu

–            12.50 – 13.20  odpoczynek – parking przy Szkole i Przedszkolu

–            13.20 – 14.30  wyjazd, przejazd II etapu

–            14.30 – 15.30  zakończenie Rajdu  – Park Rekreacyjny

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                     Organizatorzy

 

REGULAMIN

V RAJDU ROWEROWEGO

 1. Cel imprezy:

–          upowszechnienie kolarstwa, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

–          zapoznanie dzieci z historią i walorami krajobrazowymi i gospodarczymi

najbliższej okolicy

–          praktyczne utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego

–          pogłębienie umiejętności jazdy na rowerze

–          integracja społeczności lokalnej.

 1. Organizator imprezy:

–          Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej

–          Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.

 1. Komitet organizacyjny w składzie:

 

Sylwia Kawczak – Dyrektor szkoły

Tomasz Borowiecki, Katarzyna Filip,

Termin i miejsce:

–          Polanka Wielka 6 czerwca 2015 roku

–          Trasa dł. 30  km

Polanka Wielka – Piotrowice – Głębowice – Polanka Wielka – Poręba Wielka  – Polanka Wielka.

   

 1. Zasady uczestnictwa:
 2. W Rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie SP Polanka Wielka i wszyscy chętni  posiadający sprawny rower.
 3. Na zaproszenie organizatorów w Rajdzie mogą uczestniczyć grupy uczniów
  z innych szkół wraz z opiekunem.
 4. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
 5. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych wyróżnionych koszulkami w odmiennym kolorze z napisem „organizator”.
 6. W czasie startu, na całej trasie a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
 7. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora koszulce.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
 9. Każdy dorosły – uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.
 10. Świadczenia organizatorów:
 11. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu .
 12. Organizator zapewnia zabezpieczenie obecności lekarza oraz serwisu rowerowego podczas trwania całej imprezy.
 13. Organizator zapewnia pomoc w pokonywaniu ewentualnych przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
 14. Przed startem każdy uczestnik Rajdu otrzyma koszulkę oraz kupon konkursowy.
 15. Na półmetku – parking przy Szkole i Przedszkolu – odbędzie się krótki odpoczynek.
 16. Po zakończeniu rajdu, organizatorzy częstują uczestników ciepłym posiłkiem.
 1.  Zgłoszenia:
 2. Zgłoszenia będące potwierdzeniem udziału w rajdzie przyjmowane są przez: wychowawców poszczególnych klas, sekretariacie szkoły w formie pisemnej zgody do 28 maja 2015r
 3. Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się
  z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu
  w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.

Oswiadczenie_rajd rowerowy 2015

Karta zgłoszenia _rajd rowerowy 2015