KONKURS „TWOJE ZDROWIE ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA” W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

KONKURS  "TWOJE ZDROWIE ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA"  W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „TWOJE ZDROWIE ZYSKA NA
OCHRONIE ŚRODOWISKA”
W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU „CZYSTA MAŁOPOLSKA”
Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
w ramach IV edycji Projektu „Czysta Małopolska”.
Cele konkursu:
1) zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa
małopolskiego w zakresie ochrony powietrza, wody i gleby,
2) kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży
w codziennym życiu,
3) upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej.
PRZEDMIOTEM KONKURSU PLASTYCZNEGO JEST PLAKAT
DOTYCZĄCY OCHRONY POWIETRZA, GLEBY I WODY.
1. W konkursie przewidziane są dwa etapy:
1) etap regionalny – przeprowadzany w każdej Delegaturze Kuratorium
Oświaty, w którym wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace z
każdej kategorii (finaliści konkursu);
2) etap wojewódzki – w którym spośród finalistów etapu regionalnego w każdej
kategorii wyłonione zostaną 3 najlepsze prace w Województwie
Małopolskim (laureaci konkursu).
ZE SZKOŁY MOŻNA PRZESŁAĆ NAJWYŻEJ DWIE NAJLEPSZE PRACE.
Praca może być wykonany dowolną techniką plastyczną.
Praca konkursowa powinna mieć wymiar A3.
Plakat należy przesyłać do 28 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu) do komisji
rejonowej z siedzibą w Delegaturze Kuratorium Oświaty, właściwej danemu szkole, z
dopiskiem „Czysta Małopolska – konkurs plastyczny”.
WSTĘPNE ELIMINACJE SZKOLNE ODBĘDĄ SIĘ DO 17
LUTEGO 2017 R. – RÓWNIEŻ Z NAGRODAMI☺
Prace prosimy oddawać do p. Beaty Nowak
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową
Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl w zakładce „Edukacja ekologiczna”.