SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „JESTEM ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY – WYBIERAM ZDROWIE!”

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„JESTEM ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY – WYBIERAM ZDROWIE!”
realizowany w Szkole Podstawowej nr 1
w Polance Wielkiej
ROK SZKOLNY 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej
przystępuje do realizacji szkolnego programu profilaktycznego.
Temat przewodni brzmi:
„JESTEM ŚWIADOMY I ODPOWIEDZIALNY – WYBIERAM ZDROWIE!”
1. Cel główny programu
Program realizowany będzie w klasach I-VI, a jego podstawowy cel to promowanie idei
zdrowego, aktywnego, proekologicznego stylu życia oraz profilaktyka zachowań niebezpiecznych,
zagrażających zdrowiu i życiu, uzależnień. Uczeń powinien wiedzieć, czuć, rozumieć – umieć
wybierać właściwe wzory zachowania, postępowania spośród wielu propozycji, a odrzucać
niekorzystne.
2. Szczegółowe cele programu:
• Stworzenie okazji do współpracy w grupie i ukazanie wartości kontaktów koleżeńskich,
• Uświadomienie uczniom rosnącego zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi (komputer,
Internet, telefon komórkowy itp.).
• Rozwijanie świadomości skutków i zagrożeń wynikających ze stosowania używek,
• Zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród uczniów
(alkohol, papierosy, narkotyki itp.).
• Nauka zachowań asertywnych koniecznych w sytuacjach zagrożenia niewłaściwym
wpływem rówieśniczym.
• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia, Kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności ruchowej z uwzględnieniem głównych założeń programu
edukacyjnego promującego aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie – „TRZYMAJ
FORMĘ” (realizacja w klasach V i VI).
• Kształtowanie postawy odpowiedzialnych i świadomych wyborów.
• Rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie
świadomości ekologicznej wśród dzieci, propagowanie właściwych postaw oraz
ekologicznego stylu życia.
• Kształcenie praktycznych umiejętności dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz
wykorzystywania informacji żywieniowych zawartych na etykietach lub opakowaniach
produktów spożywczych istotnych dla zdrowia i indywidualnych potrzeb zdrowotnodietetycznych.
• Właściwe korzystanie ze stron Internetowych, blogów, czasopism i pozycji książkowych
poświęconych zdrowiu i nabycie umiejętności wykorzystania zdobytych tam informacji
w praktyce.
• Współpraca z rodzicami.
3. Koordynatorzy projektu: p. Beata Nowak , p. Beata Borowczyk, p. Katarzyna Filip
4. Osoby współpracujące przy realizacji programu:
– nauczyciele zajęć fizycznych,
– wychowawcy klas I – VI, nauczyciele,
– zaproszeni specjaliści.
5. Adresaci programu: uczniowie klas I – VI, nauczyciele, rodzice.
6. Termin realizacji: październik 2017r – maj 2018 r.
7. Formy realizacji programu:
1. Konkursy wśród uczniów klas I – VI nawiązujące do hasła i celów programu:
 Organizowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego zawodów sportowych w szkole
i udział w zawodach sportowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
I semestr :
• zawody powiatowe w unihokeja – październik
• zawody powiatowe w ramach projektu „Mały mistrz” – programu finansowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki -listopad
• Turniej Mikołajkowy w mini koszykówce chłopców –grudzień
II semestr:
• Zawody w mini koszykówce dziewcząt i chłopców
• Zawody w mini piłce ręcznej (dziewczęta i chłopcy)
• Drużynowe biegi przełajowe
• Czwórbój L.A
 „ODBLASKOWA SZKOŁA” konkurs plastyczny ph. „DBAM O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO – ODBLASK TO MÓJ PRZYJACIEL NA DRODZE” – październik,
 „BEZPIECZNI, WIDOCZNI NA DRODZE” międzyklasowy turniej wiedzy –październik,
 „KLASA NA MEDAL – wiemy co jest zdrowe!” międzyklasowy konkurs na udział
uczniów w dniach zdrowej żywności – styczeń – maj,
 „ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO” konkursu plastyczny w ramach V edycji projektu „CZYSTA
MAŁOPOLSKA” – luty,
 „WIEM, CO JEST DLA MNIE ZDROWE” konkurs dla klas I – III– praca plastyczna
w formie plakatu profilaktycznego (dowolna technika, format A4) – marzec,
 „PRZEPIS NA ZDROWE ŻYCIE” konkurs dla klas IV – praca plastyczna w formie plakatu
profilaktycznego (dowolna technika, format A4) – marzec,
 „NIE – DZIĘKUJĘ!” konkurs literacki dla klas V – wiersz – marzec,
 „UZALEŻNIENIA – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” konkurs dla klasy VI – ulotka
profilaktyczna (ulotka powinna zawierać hasło, część merytoryczną oraz propozycję
graficzną, dowolna technika) – marzec,
 „POTRAFIĘ ALARMOWAĆ STRAŻ POŻARNĄ” konkurs plastyczny skierowany jest do
uczniów klas III – VI szkół podstawowych organizowany przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej – kwiecień,
 „NA ZIELONĄ NUTKĘ” – konkurs międzyklasowy na piosenkę ekologiczną rozwijanie
u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody – kwiecień,
 „EKO – SKECZ” konkurs międzyklasowy na przedstawienie o tematyce ekologicznej
z okazji obchodów Dnia Ziemi – kwiecień,
 konkurs kulinarny „ZDROWE DANIA” – kl. IV – VI – maj.
2. Przeprowadzanie ćwiczeń alarmowych, apeli porządkowych w celu utrwalania zasad
zachowania i bezpiecznego poruszania się –zgodnie z harmonogramem.
3. Instruktaż pierwszej pomocy z udziałem fantoma przygotowane przez OSP w Polance
Wielkiej – zajęcia dostępne dla uczniów i ich rodziców (podczas pikniku rodzinnego) –
październik.
4. Prelekcja Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w ramach realizowanego programu
„Odblaskowa Szkoła” (podczas pikniku rodzinnego)- październik.
5. Dzień „HALLOWEENOWO – ODBLASKOWY” – odblaskowe stroje, bądź elementy stroju
związane z tradycją halloween z motywem odblaskowym -listopad
6. Prelekcja funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na
temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla w ramach akcji „Czad i ogień”, „Obudź czujność”,
propagujących bezpieczne zachowanie się w trakcie zimowych zabaw oraz zwracającą uwagę na
zagrożenia pożarowe –grudzień.
7. Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu „Nasze emocje – panuję nad złością” –
kl. I – grudzień.
8. Prelekcja pielęgniarki środowiskowej – edukacja uczniów klas V i VI na temat zasad zdrowego
odżywiania oraz zagrożeń związanych z niewłaściwym odżywianiem oraz chorób będących jego
konsekwencją, np.: z otyłością, anoreksją, bulimią – styczeń, marzec
9. Organizowanie zajęć praktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem instruktorów
z OSP dla uczniów kl. IV – luty.
10. Zajęcia edukacyjne w terenie z udziałem leśniczego; współpraca z Nadleśnictwem Andrychów –
marzec.
11. Zajęcia:
 prowadzone przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach I – VI
uwzględniające cele programu:
– zdrowe odżywianie – wspólne przygotowanie zdrowego drugiego śniadania, sałatki
owocowej,
– rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka,
– w jaki sposób dbać o zdrową postawę ciała,
– higiena jamy ustnej,
– dobieranie stroju do pogody, temperatury,
– bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, bezpieczne zachowanie w szkole,
– media – ich zagrożenia oraz korzyści,
– nauka numerów alarmowych,
– ćwiczenie wzywania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia lub wypadku,
– ćwiczenie zachowań w sytuacjach niebezpiecznych, np.: atak psa, burza , zaczepianie
przez nieznajomego itp.,
– bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne zabawy, ferie, wakacje itp.
– Savoir – vivre – zasady właściwego zachowania się w grupie społecznej, kultura
słowa
– uświadamianie dzieciom znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku,
– uświadamianie dzieciom różnic między tolerancją a biernością i obojętnością,
bycie wrażliwym na odmienność innych postaw,
– kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności asertywnego
zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych,
– zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez organizowanie zajęć
wyrównawczych
– wykonywanie gazetek tematycznych dotyczących np.: szkodliwości palenia
papierosów i spożywania alkoholu w klasach I – VI,
– pokazy filmów edukacyjnych.
 „Wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V i VI
 Zajęcia z pedagogiem szkolnym dotyczące profilaktyki uzależnień
12. Działalność informacyjno – edukacyjna na temat „Zjawiska przemocy w Rodzinie” – współpraca
z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13. Spektakle profilaktyczne prowadzone przez specjalistyczne ośrodki.
14. Kampanie informacyjne na gazetce szkolnej.
15. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.
16. Organizacja czasu wolnego uczniom poprzez np. „Piątkowe popołudnie bez telewizora”,
„Wieczory filmowe”, „Spotkanie dla matek i córek”.
17. Spotkanie z rodzicami pod hasłem „Dzień sukcesów uczniów i szkoły”, apel dla uczniów pod
hasłem „Dzień naszych sukcesów”.
18. „ZDROWIE NIETRUDNE” – III edycja programu w klasach I-III – (Organizator programu
Kupiec Sp. z o.o.) – październik – czerwiec.
19. „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ” realizacja programu edukacji antynikotynowej w klasach I –
III”.
20. Akcje Samorządu Uczniowskiego i Klubu Młodego Ekologa – Dzień Łasucha: „Galaretka –
zamiast batonika”, „Jesienne smakołyki z ogniska” itp.
21. Akcje zbierania surowców wtórnych, porządkowanie i upiększanie terenów wokół szkoły, na
terenie gminy Polanka Wielka – (Sprzątanie świata, Dzień Ziemi).
22. „Umiem Pływać” oraz ” SKS” – programy Ministerstwa Sportu i Turystyki.
23. Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w lokalnych imprezach sportowych: Rajd Górski, Rajd
Rowerowy, organizowanie wycieczek pieszych, zajęć na świeżym powietrzu itp. –
– wg planów.
24. Umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych –
„Darmowe mleko, warzywa i owoce w szkole” – cały rok w klasach I-V.
25. Fluoryzacja zębów – zgodnie z harmonogramem.
8. Podsumowanie programu:
Ankieta na temat „ Prowadzę zdrowy tryb życia – umiem dokonywać właściwych wyborów”.

Opracowanie: Beata Borowczyk, Beata Nowak