INFORMACJA DLA RODZICÓW


Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej.

W szkole funkcjonują „ Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID – 19 obowiązujące w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej” zgodne z wytycznymi MEiN , MZ i GIS.
Ponadto do powyższego dokumentu wprowadza się Aneks nr 1 obowiązujący od dnia 18.01.2021 roku:
1. Przerwy międzylekcyjne odbywać się będą w salach dydaktycznych.
2. Podczas zajęć świetlicowych wprowadza się dodatkowe środki ostrożności- obowiązek osłony ust i nosa (w przypadku grup (klas )mieszanych).

Wicedyrektor: Sylwia Kawczak