KONKURS PLASTYCZNY „STRAŻ POŻARNA WCZORAJ I DZIŚ”

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej

Cele Konkursu

Głównym celem konkursu jest upamiętnienie 125 lat OSP w Polance Wielkiej, także zapoznanie uczestników z działalnością straży pożarnej, w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Konkurs ma za zadanie promować i propagować edukację w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, ale też pozytywne postawy społeczne oraz rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 1) dzieci z klas 1-3, 2) dzieci z klas 4-8

Założenia organizacyjne

· Prace na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześni niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

· Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane).

· Format pracy – A4.

· Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

· Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach Konkursu.

· Nie będą przyjmowane prace przestrzenne

· Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autor, klasa, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego).

· Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla potrzeb promocyjnych.

· Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

· Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu.

Termin i miejsce składania prac

· do 14 czerwca 2023 r., czyli do środy do godz. 10.00 w obu placówkach szkoły podstawowej (można oddać wychowawcom a następnie prace zostaną przekazane organizatorom)

· Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji 125-lecia ochotniczej straży pożarnej –17 czerwca r. na terenie parku rekreacyjnego w Polance Wielkiej.

/Organizator niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu powiadomi laureatów o wynikach konkursu, by móc być obecnym podczas rozdania nagród.

Wyniki zostaną także umieszczone na stronie internetowej/

Ocena prac konkursowych

· Konkurs jest jednoetapowy.

· Prace będzie oceniać komisja konkursowa

· Komisja wybierze zwycięskie i wyróżnione prace w każdej grupie wiekowej.

· Przyznane zostaną trzy pierwsze nagrody za I, II i III w każdej z kategorii.

· Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

· Prace oceniane będą pod względem:

1. zgodności z tematem i celami Konkursu,

2. walorów artystycznych (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),

3. estetyki i oryginalności pracy.

Samorząd Uczniowski