ADMINISTRATOR DANYCH – AD i INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej reprezentowany przez Dyrektora

ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka

Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 84 88 390

b) mail: sekretariat@naszaedukacja.eu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pan Jakub Grabowski

Inspektor Ochrony Danych

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej

Kontakt do IOD poprzez:

 1. e-mail: iod.oswiata@polanka-wielka.pl
 2. listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka

Kontaktując się z Administratorem czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail jak i listownie, będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej reprezentowany przez Dyrektora przy ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka. Kontakt do administratora:
 1. tel. +48 (33) 84 88 390
 2. mail: sekretariat@naszaedukacja.eu
 1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:
  iod.oswiata@polanka-wielka.pl
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania
  z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).
 3. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np.
  w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu
  z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich
  i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia,
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie prośby na adres e-mail: sekretariat@naszaedukacja.eu lub  iod.oswiata@polanka-wielka.pl lub kontakt osobisty w siedzibie administratora.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu
i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.