NADANIE IMIENIA SZKOLE

Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej rozpoczęła prace nad wyborem swego patrona i nadaniem imienia. Cała społeczność szkolna realizować będzie działania związane z projektem ,,NADANIE IMIENIA SZKOLE”

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ

1. Postanowienia ogólne

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.

 Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 649)

Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół Koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

Zasady wyboru patrona:

 • w wyborach bierze udział cała społeczność szkoły ( uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji),
 • wszyscy realizują projekt pod nazwą ,, NADANIE IMIENIA SZKOLE”,
 • terminy poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 • Dyrektor w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych,
 • Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich realizację,
 • Protokoły z realizacji projektu ,,NADANIA IMIENIA SZKOLE” wraz z propozycją imienia wyłonioną droga wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

2. Plan pracy

DZIAŁANIATERMIN
Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej  szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą: – p. Sylwia Kawczak – przewodnicząca – p. Adrianna Kolasa- zastępca – p. B. Borowczyk -p. K.Filip – p. Dominika Gąsiorek – opiekunowie Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, p. Iwona Malinkiewicz  do 30 listopada 2022r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.do  30 listopada 2022r.
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole – zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznejuczniów – na apelach szkolnych  i godzinach z wychowawcą rodziców – w czasie zebrań informacyjnychmieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły – stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.Do 15 lutego 2023r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.do 31 marca 2023r.  
Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: – nauczycieli i pracowników szkoły – uczniów – rodziców   do 23 stycznia 2023r.  
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona     (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). do 31 marca 2023r.
Wybory patrona szkoły.do 30 kwietnia 2023r.
Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.do 31 maja 2023r.
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.     do 31 maja2023r.
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu   prowadzącego szkołę. do 15 czerwca 2023r.     
Popularyzacja postaci patrona   (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).czerwiec, wrzesień 2023r.
 Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.wrzesień – październik 2023r.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej – Msza św. – część artystyczna.Październik 2023r.

DZIAŁANIATERMIN
Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej  szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą: – p. Sylwia Kawczak – przewodnicząca – p. Adrianna Kolasa- zastępca – p. B. Borowczyk -p. K.Filip – p. Dominika Gąsiorek – opiekunowie Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego  do 30 listopada 2022r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.do  30 listopada 2022r.
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole – zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznejuczniów – na apelach szkolnych  i godzinach z wychowawcą rodziców – w czasie zebrań informacyjnychmieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły – stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.Do 15 lutego 2023r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.do 31 marca 2023r.  
Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: – nauczycieli i pracowników szkoły – uczniów – rodziców   do 23 stycznia 2023r.  
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona     (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). do 31 marca 2023r.
Wybory patrona szkoły.do 30 kwietnia 2023r.
Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.do 31 maja 2023r.
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.     do 31 maja2023r.
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu   prowadzącego szkołę. do 15 czerwca 2023r.     
Popularyzacja postaci patrona   (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).czerwiec, wrzesień 2023r.
 Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.wrzesień – październik 2023r.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej – Msza św. – część artystyczna.Październik 2023r.                            Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona


ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PATRONA SZKOŁY PODSYTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ


REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY


SZKOŁA WYBRAŁA PATRONA

W dniach 26 i 28 kwietnia odbyło się ostateczne głosowanie wśród rodziców, uczniów i pracowników szkoły na patrona naszej placówki. Uprawnieni do głosowania dokonywali wyboru między dwoma kandydatami – Januszem Korczakiem a Janem Pawłem II.

W dniu 2 maja zebrała się Komisja Wyborcza, w której skład weszli przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele. Cała społeczność szkolna oddała w sumie 592 głosy, z których 426 przypadło na Janusza Korczaka, a 166 na papieża Jana Pawła II.

Patronem Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej został zatem Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci i symbol bezgranicznego oddania ich sprawie.

Dominika Gąsiorek


BIOGRAFIA JANUSZA KORCZAKA

W kwietniu bieżącego roku społeczność naszej szkoły wybrała swojego patrona. Został nim Janusz Korczak – człowiek niezwykle oddany wszystkim dzieciom i zaangażowany w walkę na rzecz ich praw. Warto zatem przybliżyć szerszemu kręgowi sylwetkę tego wspaniałego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego.

Janusz Korczak przyszedł na świat jako Henryk Goldszmit 22 lipca 1878 lub 1879 roku
w zamożnej żydowskiej rodzinie. Wątpliwości związane z rokiem urodzenia Korczaka wynikają z zaniedbań formalności metrykalnych, do których doprowadził jego ojciec.

Dzieciństwo chłopca nie było szczęśliwe. Korczak doświadczył w domu rodzinnym smutku, samotności i braku uwagi ze strony swojego taty. Po śmierci ojca nastoletni Korczak przejął obowiązki głowy rodziny i aby zapewnić jej byt, udzielał prywatnych lekcji dzieciom polskim i żydowskim. Smutne dzieciństwo i lata szkolne, które Korczak wspominał jako czas strachu, przemocy i przedmiotowego traktowania ucznia uwrażliwiły go na losy dziecka.

Swoją działalność literacką Korczak rozpoczął w 1896 r., będąc jeszcze uczniem gimnazjum i kontynuował ją aż do swojej śmierci. Pierwszy sukces nastąpił dwa lata później, kiedy to młody Henryk wziął udział w konkursie literackim, w którym jego sztuka teatralna została wyróżniona. To właśnie w tym czasie ukształtował się jego pseudonim literacki – Janusz Korczak. Dorobek literacki Korczaka obejmuje setki artykułów i felietonów, utwory teatralne, opowiadania, prace pedagogiczne oraz ponad 20 książek, z których najbardziej znane to: „Król Maciuś Pierwszy”, „Kajtuś czarodziej”, „Bankructwo Małego Dżeka” czy „Koszałki-opałki”. Korczak stworzył i redagował również pismo dla dzieci „Mały Przegląd”,
w którym publikowano listy i inne materiały nadsyłane przez dzieci.

Przed wybuchem II Wojny Światowej Korczak podjął współpracę z Polskim Radiem.
W swoich audycjach występował jako Stary Doktor – serdeczny przyjaciel dzieci. Wygłaszał pogadanki, których tematem przewodnim było dziecko i świat widziany jego oczami. Ze względu na narastające nastroje antysemickie, ostatni jego program wyemitowano w 1939 r.

Pierwsze sukcesy literackie Janusza Korczaka zbiegły się w czasie z podjęciem przez niego studiów na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie. W 1905 r. otrzymał dyplom lekarza i podjął pracę jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci w Warszawie.
W tym czasie był wielokrotnie powoływany do wojska, gdzie pracował w szpitalach polowych. Od poboru do wojska w czasie II Wojny Światowej uratował go podeszły wiek. Janusz Korczak będąc jeszcze studentem medycyny podjął decyzję, że nie założy rodziny
i stanie się ojcem dla wszystkich sierot. Mówił o sobie: „ Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie.”

W 1912 roku Korczak założył i prowadził aż do swojej śmierci „Dom Sierot” dla dzieci żydowskich, a od 1919 r. współtworzył drugą tego typu placówkę – „Nasz Dom” dla dzieci polskich. Oba domy realizowały ideę samorządnej społeczności działającej na równych prawach, opartych na sprawiedliwym podziale obowiązków. Tutaj każde dziecko było gospodarzem, kierownikiem i pracownikiem. Wychowankowie tworzyli własne instytucje, takie jak sąd i sejm, a swoje opinie wyrażali na zebraniach i łamach gazetki. Korczak propagował ideę partnerstwa w relacji wychowanek-wychowawca, a głównym celem w jego systemie wychowawczym było dążenie do samowychowania i dawanie dziecku prawa do bycia dzieckiem. Odrzucał on sztywne zasady, przymus i surową dyscyplinę, sprzeciwiał się karom cielesnym. Domy Korczaka różniły się całkowicie od ówczesnych sierocińców czy przytułków, w których panował bród, a dzieci często były źle ubrane i niedożywione.
W placówkach Korczaka dzieci chodziły do szkoły, jeździły na kolonie letnie i obozy, zdarzały się również wyjścia do kina, teatru a nawet cyrku. Korczak kładł nacisk na zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do pełnego rozwoju społecznego i psychofizycznego – prowadził pomiary wagi i wzrostu dzieci czy obserwację snu. Na utrzymanie placówek Korczak pozyskiwał środki od bogatych żydowskich filantropów.  Niemal codziennie odwiedzał urzędy i domy prywatne, aby zdobyć pieniądze na jedzenie, opał i utrzymanie placówek. On sam za swoją pracę nie pobierał wynagrodzenia.

Korczak, już w trakcie studiów medycznych, angażował się w sprawy najbiedniejszych
i najbardziej potrzebujących. Chadzając po ubogich dzielnicach Warszawy uczył dzieci, opowiadał im bajki, a w czasie Świąt Bożego Narodzenia przywdziewał strój świętego Mikołaja i rozdawał drobne upominki. Należał również do wielu stowarzyszeń i organizacji zajmujących się pomocą społeczną.

Wraz z wybuchem II Wojny Światowej nastały ciężkie chwile dla Janusza Korczaka
i jego wychowanków. Coraz trudniejsze stawało się zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do życia, a kiedy „Dom Sierot” przesiedlony został do getta, sytuacja stawała się
z dnia na dzień coraz dramatyczniejsza. Korczak z bezsilnością obserwował jak efekty jego wieloletniej pracy rozpadają się. Mimo beznadziejnego położenia próbował dodawać dzieciom otuchy i organizować zajęcia według ustalonego porządku.

W lipcu 1942 r. naziści rozpoczęli likwidację warszawskiego getta i organizowali masową wywózkę jego mieszkańców do obozu zagłady w Treblince. Na początku sierpnia los ten podzielił również Janusz Korczak, jego współpracownicy i wychowankowie, których było około 200. Korczak zdawał sobie sprawę co czeka jego i jego dzieci. Nie chcąc wzbudzać strachu i paniki musiał je okłamać, mówiąc im, że jadą na wycieczkę. Naoczny świadek ostatniego marszu Starego Doktora i jego dzieci – Marek Rudnicki – zwraca uwagę, że proponowano Korczakowi ocalenie, ale ten odmówił. Pozostał ze swoimi sierotami do końca, nie brał pod uwagę możliwości opuszczenia swoich podopiecznych
i szukania dla siebie ratunku.

Przyjmuje się, że Janusz Korczak zginął w Treblince 7 sierpnia 1942 r., ale nie jest to pewne. Badacze twierdzą bowiem, że Korczak był zbyt chory i słaby, by przeżyć transport
w nieludzkich warunkach i zmarł w wagonie pociągu jeszcze zanim dotarł do obozu.

Na kilkanaście dni przed śmiercią, jakby przeczuwając, że kres jego życia jest bliski, zapisał w swoim pamiętniku: „Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie właśnie prosiłem Boga w młodości.”

Janusz Korczak został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w niesieniu pomocy dzieciom.

Istnieje wiele pomników oraz stowarzyszeń i fundacji poświęconych Januszowi Korczakowi, a na terenie byłego obozu zagłady w Treblince zobaczyć można kamień upamiętniający Janusza Korczaka i jego dzieci.

Dominika Gąsiorek