NADANIE IMIENIA SZKOLE

Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej rozpoczęła prace nad wyborem swego patrona i nadaniem imienia. Cała społeczność szkolna realizować będzie działania związane z projektem ,,NADANIE IMIENIA SZKOLE”

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ

1. Postanowienia ogólne

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.

 Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 649)

Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół Koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

Zasady wyboru patrona:

 • w wyborach bierze udział cała społeczność szkoły ( uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji),
 • wszyscy realizują projekt pod nazwą ,, NADANIE IMIENIA SZKOLE”,
 • terminy poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 • Dyrektor w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych,
 • Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich realizację,
 • Protokoły z realizacji projektu ,,NADANIA IMIENIA SZKOLE” wraz z propozycją imienia wyłonioną droga wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

2. Plan pracy

DZIAŁANIATERMIN
Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej  szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą: – p. Sylwia Kawczak – przewodnicząca – p. Adrianna Kolasa- zastępca – p. B. Borowczyk -p. K.Filip – p. Dominika Gąsiorek – opiekunowie Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, p. Iwona Malinkiewicz  do 30 listopada 2022r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.do  30 listopada 2022r.
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole – zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznejuczniów – na apelach szkolnych  i godzinach z wychowawcą rodziców – w czasie zebrań informacyjnychmieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły – stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.Do 15 lutego 2023r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.do 31 marca 2023r.  
Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: – nauczycieli i pracowników szkoły – uczniów – rodziców   do 23 stycznia 2023r.  
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona     (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). do 31 marca 2023r.
Wybory patrona szkoły.do 30 kwietnia 2023r.
Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.do 31 maja 2023r.
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.     do 31 maja2023r.
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu   prowadzącego szkołę. do 15 czerwca 2023r.     
Popularyzacja postaci patrona   (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).czerwiec, wrzesień 2023r.
 Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.wrzesień – październik 2023r.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej – Msza św. – część artystyczna.Październik 2023r.

DZIAŁANIATERMIN
Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej  szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą: – p. Sylwia Kawczak – przewodnicząca – p. Adrianna Kolasa- zastępca – p. B. Borowczyk -p. K.Filip – p. Dominika Gąsiorek – opiekunowie Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego  do 30 listopada 2022r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.do  30 listopada 2022r.
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole – zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: nauczycieli  – podczas zebrania Rady Pedagogicznejuczniów – na apelach szkolnych  i godzinach z wychowawcą rodziców – w czasie zebrań informacyjnychmieszkańców – poprzez stronę internetową szkoły – stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.Do 15 lutego 2023r.
Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.do 31 marca 2023r.  
Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: – nauczycieli i pracowników szkoły – uczniów – rodziców   do 23 stycznia 2023r.  
Prezentacja wybranych kandydatów na patrona     (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami). do 31 marca 2023r.
Wybory patrona szkoły.do 30 kwietnia 2023r.
Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.do 31 maja 2023r.
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.     do 31 maja2023r.
Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu   prowadzącego szkołę. do 15 czerwca 2023r.     
Popularyzacja postaci patrona   (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).czerwiec, wrzesień 2023r.
 Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.wrzesień – październik 2023r.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej – Msza św. – część artystyczna.Październik 2023r.                            Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona


ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PATRONA SZKOŁY PODSYTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ


REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY