DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp.polanka-wielka.pl/ oraz http://www.przedszkolepolanka.edu.pl/.

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe są niezgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

 • multimedia nie są oznaczone odpowiednim tekstem alternatywnym oraz brak obsługi strony przy użyciu klawiatury.
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF i nie są to dokumenty edytowalne.

Redaktorzy naszych stron cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Adres poczty elektroniczne: sekretariat@naszaedukacja.eu oraz sekretariatprzedszkole1@wp.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerami telefonów:

 1. Szkoła Podstawowa  33/ 84 88 390
 2. Przedszkole               33/ 84 88 800.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Dostępność architektoniczna


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej

Szkoła Podstawowa ul. Długa 14 / ul. Długa 175
Samorządowe Przedszkole ul. Długa 14
32-607 Polanka Wielka

Zespół składa się z dwóch budynków i są to budynki dwukondygnacyjne. Pierwszy budynek znajduje się przy ul. Długa 14 i obejmuje Szkolę Podstawową oraz Samorządowe Przedszkole. Przy szkole znajduje się boisko, natomiast przy przedszkolu jest plac zabaw. Drugi budynek Szkoły Podstawowej  znajduje się przy ul. Długa 175.

Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, natomiast wejście główne do przedszkola otwierane jest w wyznaczonych godzinach.

Budynki zespołu są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych:

 • w budynku przedszkola znajduje się winda, natomiast w budynkach szkolnych windy nie ma,
 • toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parkingach są miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku szkoły i przedszkola można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • placówki nie mają możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Na terenie szkół i przedszkola zainstalowany jest monitoring wizyjny.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynków.

Obok budynków szkół i przedszkola znajdują się parkingi.