Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej 
informuje, że od dnia 1 marca do dnia 10 kwietnia 2018 r. 
prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019:
Zapisu można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie.

Szanowni Rodzice!

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w jego obrębie przyjmuje się z urzędu.

Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie określonych przez placówkę kryteriów. Rodzice /prawni opiekunowie/ wypełniają i składają w sekretariacie szkoły wniosek 

o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu. 

Naboru do poszczególnych klas dokona Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (gmina Polanka Wielka) na podstawie wypełnionej przez rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły”.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły są przyjmowane do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców /prawnych opiekunów/ o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły przekracza liczbę wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
 4. a)w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),
 5. b)miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),
 6. c)w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów)
  w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),
 7. d)droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),
 8. e)dzieci pracowników szkoły (1 pkt).
 9. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 10. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych 
  w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.
 11. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
  w Polance Wielkiej .
 12. O przydziale dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyduje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 14. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp.polanka-wielka.iap.pl
 15. Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia 2018 r.
 16. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja.
 17. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków na podstawie przyjętych kryteriów zawartych w pkt 3.
 18. Komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej
 19. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja.