SPRZĄTANIE ŚWIATA PRZEZ KLASĘ VIIIB

W dniu 8.10.2021 klasa VIII B przystąpiła do ogólnopolskiej akcji sprzątania swojej miejscowości.  Młodzież zaopatrzona  w worki i jednorazowe rękawiczki szybko przystąpiła do czynności porządkowych na wyznaczonym terenie. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

Daria Kryniewska