SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM”

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „WIEM, CZUJ
Ę, ROZUMIEM”
realizowany w Szkole |Podstawowej
w Polance Wielkiej
ROK SZKOLNY 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej przyst
ępuje do realizacji szkolnego
programu profilaktycznego. Temat przewodni brzmi: „WIEM, CZUJ
Ę, ROZUMIEM”
Program realizowany b
ędzie w klasach I-VI, a jego podstawowy cel to wdro
żenie młodego człowieka do planowania i podejmowania
działa
ń na rzecz zdrowia własnego i innych, w kontekście takich zachowa
ń prozdrowotnych, jak unikanie zagro
ż
e
ń w postaci u
żywek,
szkodliwych nawyków, czy nałogów. Ucze
ń powinien wiedzie
ć, czu
ć, rozumie
ć – umie
ć wybiera
ć właściwe wzory zachowania, post
ępowania
spośród wielu propozycji, a odrzuca
ć niekorzystne.
Szczegółowe cele programu:
• Wyposa
żenie ucznia w niezb
ędne umiej
ętności w zakresie inteligencji emocjonalnej:
 Samoświadomość, samowiedza
 Kontrolowanie emocji
 Podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów
 Empatia
 Radzenie sobie ze stresem
 Rozwi
ązywanie problemów
 Osobista odpowiedzialność
 Komunikacja
• Kształtowanie osobowości ucznia poprzez ukazanie systemu wartości,
• Zach
ęcenie do wyboru stylu
życia sprzyjaj
ącemu zdrowiu,
• Stworzenie okazji do współpracy w grupie i ukazanie wartości kontaktów przyjacielskich,
• Uświadomienie skutków i zagro
ż
e
ń wynikaj
ących ze stosowania u
żywek,
• Uświadomienie uczniom rosn
ącego zagro
żenia uzale
żnieniami behawioralnymi (nałogowe wykonywanie danych czynności, takich
jak korzystanie z Internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video)
• Stworzenie warunków do kształtowania zdrowia i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach;
• Nauka zachowań asertywnych koniecznych w sytuacjach zagrożenia niewłaściwym wpływem rówieśniczym;
• Zapobieganie uzależnieniom,
• Motywowanie do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania wolnego czasu
• Właściwe korzystanie ze stron Internetowych, blogów, czasopism i pozycji książkowych poświęconych zdrowiu i nabycie
umiejętności wykorzystania zdobytych tam informacji w praktyce,
• Współpraca z rodzicami.

 1. Osoby współpracujące przy realizacji programu:
 • koordynatorzy projektu:
 • opiekunowie SU: p.Beata Nowak , p.Beata Borowczyk
 • pedagog szkolny: p. Katarzyna Filip,
 • wychowawcy klas I – VI
 1. Adresaci programu: uczniowie klas I – VI, nauczyciele, rodzice.
 2. Termin realizacji: listopad 2016r – maj 2017 r.
 3. Formy realizacji programu:
 4. Konkursy wśród uczniów klas I – VI nawiązujące do hasła i celów programu:
   „ CHCĘ SIĘ ZDROWO ROZWIJAĆ – ALKOHOL, PAPIEROSY, NARKOTYK TO WRÓG ! ” – plakat, konkurs klasowy I – III,
   wykonanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem programu Power Point ph „UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM
  MÓWIĘ STOP!” – konkurs klasowy IV – VI
   „ POTRAFIĘ ODMÓWIĆ – TOBIE TEŻ RADZĘ NIE PIJ, NIE PAL,UNIKAJ DOPALACZY I NARKOTYKÓW ! ” konkurs
  indywidualny, zakładka do książki dla klas IV – VI
   „Antyreklama używek” – plakat, konkurs indywidualny dla klas IV – VI,
   „Mój sposób na aktywne spędzenie wspólnego czasu z rodziną” – konkurs plastyczny indywidualny dla klas I – III
 5. Zorganizowanie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem „Zainteresowania i pasje, jako alternatywa uzależnień „
 6. Spotkanie z rodzicami pod hasłem „Dzień sukcesów uczniów i szkoły”
 7. Apel dla uczniów pod hasłem „Dzień naszych sukcesów”
 8. Zajęcia:
   Prowadzone przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach I – VI nawołujące do celów programu.
   W ramach „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach V i VI
   Z pedagogiem szkolnym dotyczące profilaktyki uzależnień
 9. Kampania informacyjna na gazetce szkolnej: „Twój wybór”, „Wartości w życiu człowieka”, Szukam pomocy”, „Jestem asertywny”
 10. Przedstawienia profilaktyczne prowadzone przez specjalistyczne ośrodki np. Ośrodek Profilaktyki Społecznej, Krakowski Impresariat
  Artystyczny RONDO
 11. Akcja „Dzień dobrego słowa” w każdy trzynasty dzień miesiąca: plakaty informacyjne na temat właściwego wyrażania swoich poglądów,
  potrzeb itp.;
  Zorganizowanie „Poczty dobrych słów”
 12. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
 13. Spotkanie dla uczniów i rodziców pod hasłem „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność nieletnich w Sieci”
 14. Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem „Jestem aktywnym, wartościowym i świadomym własnych wyborów dzieckiem”
 15. Organizacja czasu wolnego uczniom poprzez np. „Sobotę bez telewizora”, „Wieczory filmowe”, „Spotkanie dla matek i córek”,
  wycieczki w ramach SKKT, wyjazdy klasowe itp.
 16. Podsumowanie programu:
  Ankieta na temat „ Prowadzę zdrowy tryb życia – umiem dokonywać właściwych wyborów”
  Opracowanie: Beata Borowczyk, Beata Nowak