PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „SŁONECZKO”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, iż rozpoczęto rekrutację na 2021 rok grupy uczestników na czas realizacji projektu pt.: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka”. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny – rodzice/opiekunowie z terenu Gminy Polanka Wielka. Rekrutacja jest ciągła, zgłoszenia przyjmowane są stale.

Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).

Warunki formalne (konieczne) to:
-dzieci i młodzież do 18 r. ż.,
-zamieszkanie na terenie gminy Polanka Wielka,
-złożenie oświadczenia o regularnym uczęszczaniu w zajęciach i zaplanowanych działaniach.
Pozostałe warunki są dodatkowe (preferowane).

Szczegóły podane są na stronie internetowej GOPS w Polance Wielkiej http://gops-polankawielka.pl/?idstrona=0&strona=1&con=2&contrast=0&poziom=0&idpoziom=0 oraz na stronie Gminy Polanka Wielka https://polanka-wielka.pl/aktualnosci/page/2/
Formularze zgłoszeniowe można pobrać z w/w strony, w siedzibie GOPS w Polance Wielkiej oraz w świetlicy szkolnej (ul. Długa 175).

Świetlica środowiskowa działać będzie w godz. popołudniowych tj.13:00-17:00.
W ramach zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z indywidualnych zajęć z psychologiem, pedagogiem i logopedą oraz grupowych zajęć informatycznych, matematycznych, językowych, korekcyjnych itp., a także wyjazdów integracyjno – rozrywkowych.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z panią Katarzyną Bielas, nr tel. 506469836″